ยินดีต้อนรับสู่ Blog ของ นาย นัทธพงศ์ พวงทิพย์ ค.บ.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษาหมู่ 2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556



วัสดีครับ ผม นายนัทธพงศ์ พวงทิพย์ ผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาทางด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจะได้เป็นความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาชม สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบล็อกของผม ขอบคุณครับ





โครงการสอน
PC54505  3(2-2-5)
วิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556



คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน




วัตถุประสงค์
        เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
     2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
     3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
     5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
     6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
     7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
     8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
     10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

     12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้




เนื้อหาบทเรียน
     หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
     หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
     หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
     หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
     หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
     หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
     หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
     หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน



กิจกรรมการเรียนการสอน     
1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
     2. เทคนิควิธีสอน
        2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
        2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
          * การซักถาม
          * การอภิปราย
          * การทำแบบฝึกหัด
          * การแสดงผลงาน



การบูรณาการกับความพอเพียง    
     ความมีเหตุผล
     ความพอประมาณ
     ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
        * เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
        * เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน



คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
     - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
     - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
     - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
     - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
     - มีความคิดสร้างสรรค์
     - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
     - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น



แหล่งเรียนรู้
     1. ห้องสมุด
     2. อินเตอร์เน็ต
     3. เอกสารประกอบการสอน
     4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
     5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
     6. ชุมชนท้องถิ่น



การวัดและประเมินผล
     1. การวัดผล
        1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
        1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
        1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
        1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
        1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
        1.5 สอบปลายภาค 20 %



     2. การประเมินผล
        ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
        ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
        ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
        ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
        ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
        ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
        ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
        ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E