ยินดีต้อนรับสู่ Blog ของ นาย นัทธพงศ์ พวงทิพย์ ค.บ.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษาหมู่ 2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556โครงการสอน
PC54505  3(2-2-5)
วิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
        เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
     2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
     3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
     5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
     6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
     7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
     8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
     10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

     12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้
เนื้อหาบทเรียน
     หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
     หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
     หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
     หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
     หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
     หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
     หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
     หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน     
1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
     2. เทคนิควิธีสอน
        2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
        2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
          * การซักถาม
          * การอภิปราย
          * การทำแบบฝึกหัด
          * การแสดงผลงานการบูรณาการกับความพอเพียง    
     ความมีเหตุผล
     ความพอประมาณ
     ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
        * เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
        * เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปันคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
     - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
     - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
     - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
     - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
     - มีความคิดสร้างสรรค์
     - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
     - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่นแหล่งเรียนรู้
     1. ห้องสมุด
     2. อินเตอร์เน็ต
     3. เอกสารประกอบการสอน
     4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
     5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
     6. ชุมชนท้องถิ่นการวัดและประเมินผล
     1. การวัดผล
        1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
        1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
        1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
        1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
        1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
        1.5 สอบปลายภาค 20 %     2. การประเมินผล
        ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
        ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
        ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
        ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
        ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
        ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
        ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
        ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E
34 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกสวยมากเลยค่ะ แต่เหมยว่าควรจะทำให้เนื้อหาทั้ง 3 แทบเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะค่ะ....จะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น....การใส่สีก็ได้ลงตัว...ทำให้ผู้อ่านสนใจ...บวกกับดนตรีเพลงอันไพเราะยิ่งทำให้ยิ่งหน้าสนใจยิ่งขึนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณจ้า น้องเหมย พี่จะรีบปรับปรุงจ้า

   ลบ
 2. พี่กุมารแดง หัวบล๊อกน่ารักครับ ที่อยากให้แก้คือเมนูซ้ายและขวาอยากให้เท่ากับเนื้อหาเพราะได้ดูไม่ว่างทั้งสองด้านครับ แค่นี้ครับพี่ สุดท้ายกินน้ำแดงไหมครับพี่ :')

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค๊าบ น้องกายส์ น้ำแดงเก็บไว้กินเองเลย

   ลบ
 3. เข้ามาดูตอนแรกตกใจมากเลยครับ มีรูปของผมด้วยหน้าปกทำออกมาได้ดีครับดูสวยงามมาก ผมของแนะนำเรื่องเพลงบันเลงหน่อยนะครับผมว่าน่าจะเอาเพลงบันเลงเปนไวโอลินเพราะน่าจะฟังสบาย และผ่อนคลายมากกว่านี้ ในบล็อกโดยร่วมดูดีและมีเสน่ห์มากครับ เก่งสุดๆไปเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค๊าบ น้องปอ ขอบคุณที่ชี้แนะ พี่จะรีบ แก้ไขให้คับ

   ลบ
 4. หัวบล็อกสวย ส่วนเนื้อหา บางช่วงไม่น่าจะห่างกันขนาดนี้
  การตกแต่ง สีสันสวยงาม มีตัวการ์ตูนทำให้ดูน่ารัก ^^

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกและส่วนอื่นๆ โดยรวมสวยค่ะ แต่ความห่างของขั้นห่างกันเกินไป นะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค๊าบ น้องพลอย จะรีบแก้ไขให้ นะจ้ะ

   ลบ
 6. หัวบล็อกสวยและเด่นมาก เนื้อหาไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เกดว่าระยะห่างมันห่างไปหน่อยนะ แต่โดยรวมสวยและน่าสนใจมากค่ะ พี่โต้งงงง:)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค๊าบ น้องเกศ ไว้พี่จะ แก้ไข ปรับปรุงให้นะ คับ

   ลบ
 7. เพลงน่าจะฟังสบายและผ่อนคลาย ในบล็อกนี้โดยร่วมดูดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 8. บล็อกนี้โดยรวมแล้วสวยมากค่ะ
  หัวบล็อกสวยดี
  เนื้อหากำลังดีมีเนื้อหาให้ดูเพิ่มเติมด้วยน่าสนใจมาก
  บล็อกดูดีมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค๊าบ น้องมิ้นท์

   ลบ
 9. พี่โต้ง บล็อกสีสบายตาดีค่ะ หัวบล็อกก็โอเค เนื่อหาก็แน่น รวมๆแล้ว ดีมากค่ะ :)

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกสวยและเด่นมากทำให้สะดุดตาเลย เนื้อหาก็ไม่เยอะจนเกินไป และก็ครบท้วนดี
  และระยะห่างมันห่างไปหน่อยนะ แต่โดยรวมสวยและน่าสนใจมาก แถมมีเพลงประกอบอีก
  ทำให้อ่านแล้วรูสึกสบายเลย ครับ

  ตอบลบ
 11. หัวบล๊อกสวยงาม ตัวอักษรเด่นชัด ส่วนของเนื้อหามีตัวอัการ และสีสันที่น่าอ่าน มีการเว้นช่วงให้พักสายตา และแยกส่วนของเนื้อหาได้ดี พร้อมกับเพลงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เคลียด มีวีดีโอ ภาพประกอบที่พอสมควร ไม่เลอะเทอะ ถือว่าเป็นบล๊อกทีทำให้รู้สึกผ่ิอนคลายได้ดีทีเดียว

  ตอบลบ
 12. เปิดบล็อกนี้เข้ามาปรับ สิ่งแรกที่ดูโดเด่นและดูสวยงามมากที่สุดก็คือ หัวบล็อก เป็นการออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมาก ส่วนเนื่อหามี่ตัวอักษรและสีสันที่น่าอ่าน อ่านแล้วสบายตา ไม่น่าเบื่อ บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ศึกษาเนื่อหาความรู้ได้อย่างครบถ้วน ตรวจตามที่อาจารย์บอก ภาพรวมน่าสนใจมาก ขอให้พี่โต้งรักษาคุณภาพี่ดีอย่างนี้ตลอกไปนะ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีจร้า นายนัทธพงศ์ พวงทิทย์ หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงาม สีสันสดใส น่าสนใจอ่าน เนื้อหาของบทครบถ้วนสมบรูณ์มาก ส่วนลิงค์ทั้ง2ข้างเหมาะกบการเรียน ตัวหนังสือสีสันสดใสกับการอ่านมากและปรับขนาดของตัวหนังสือให้เท่ากัน ควรมีที่ขันระหว่างแต่ละหัวข้อ

  ตอบลบ
 14. สวัสดีครับ รูปแบบและลักษณะการจัดวางบล๊อกมีความคิดสร้างสรรค์มากครับ ตัวหนังสือสีสันดีมากครับสวยดีครับคถ้าจะให้ดีที่สุดควรปรับบรรทัดของเนื้อหาให้สมดุลกันจะดีมากเลยครับ จากที่ดูภาพรวมเเล้วสวย น่าสนใจ และน่าศึกษามากครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่ ติชม ครับผม

   ลบ
 15. สวัสดีครับคุณนัทธพงศ์ พวงทิพย์ (โต้ง)
  การคอมเม้น ติชม ของผมมีดั้งนี้ครับพี่โต้ง
  1. หัวบล็อกมีความดึงดูด ให้น่าอ่านน่าชมบล็อกนี้ ตัวหนังสือเด่นชัด สีตัวหนังสือ กลมกลืนดีครับ ถือว่ามีความชำนาญในการตัดแต่งภาพได้เป็นอย่างดี
  2. พื้นหลังเรียบง่าย เป็นกันเองสบายตาดีครับ
  3. ตัวหนังสือเนื้อหา สามารถอ่านได้ ถือว่าการใช้สี มีความชำนาญ ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี
  4. วีดีโอยูทูป มีเนื้อหาสาระ ให้น่าชมดี มีการจัดตำแหน่งได้สวย ความกว้างขนาด ลงตัว
  ## สรุป เกณฑ์ส่วนใหญ่ 94 % ทำได้ดีถึงดีมากครับ เก่งนะเนี่ยพี่โต้ง จบคอมเม้นครับ ....++....

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่ ติชม ครับผม น้องจักร

   ลบ
 16. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่ ติชม ครับผม

   ลบ
 17. ออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากสร้างสรรค์ดีจ้า และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปสีของตัวหนังสือสวยงามดี ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่ ติชม ครับผม

   ลบ